NEW CASES

David W. Burk, Stewartstown, v. Barbara D. Burk, Apex, N.C.

Shaun M. Underkoffler v. Takeya M. Underkoffler, both of York.

Racine K. Kushner v. Glenn M. Kushner, both of Dover.
Advertisement